Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Living With Hope Foundation (“LWH”), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”).

Informatie

De Informatie wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als persoonlijk en/of professioneel medisch advies.

Aansprakelijkheid

LWH is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. LWH is bovendien niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites/informatie van derden

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. LWH is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van LWH. De webpagina waarop de hyperlink staat moet volledig verdwijnen of de webpagina van LWH moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van LWH moet duidelijk zichtbaar zijn.

LWH is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze website wordt geplaatst. LWH behoudt zich het recht voor reacties van gebruikers te selecteren, te weigeren, te verwijderen en aan te passen op ieder gewenst moment en met elke of zonder opgave van een reden, geheel naar eigen inzicht.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij LWH. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LWH.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Terug naar over ons